1. Personas datu apstrādes Pārzinis:

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir Transporta aģentūra IRBE LNK SIA, reģ. Nr. 40003130614, juridiskā adrese Blaumaņa iela 6-1C, Rīga, LV-1011, tālrunis  66116161 (turpmāk tekstā IRBE TRAVEL), mājaslapas  www.irbe.lv.

2. Personas datu Apstrādātājs:

2.1. Apstrādātājs Transporta aģentūra IRBE LNK SIA, reģ. Nr. 40003130614, juridiskā adrese Blaumaņa iela 6-1C, Rīga, LV-1011 ievērojot IRBE TRAVEL norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi IRBE TRAVEL personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.2. Elektronisko sakaru likums.

3.3. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā  IRBE TRAVEL vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.

4.2. Ja IRBE TRAVEL atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas IRBE TRAVEL mājaslapā  www.irbe.lv, sadaļā “Par mums ”.

4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, IRBE TRAVEL apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

5. Kādus personas datus apstrādā IRBE TRAVEL? 

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā IRBE TRAVEL, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. IRBE TRAVEL ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

5.1.2. bankas dati;

5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

5.1.4. komunikācijas dati –e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar IRBE TRAVEL;

5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo IRBE TRAVEL;

5.2. IRBE TRAVEL apstrādā šādus datus pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

5.2.1. klienta e-mailes, majas un darba adreses informācija;

5.2.2. informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;

5.2.3. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz IRBE TRAVEL darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot IRBE TRAVEL apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski,  aizpildot veidlapu IRBE TRAVEL ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@irbe.lv  kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.  Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar IRBE TRAVEL. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai IRBE TRAVEL varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar IRBE TRAVEL vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. IRBE TRAVEL leģitīmas intereses – ievērojot IRBE TRAVEL intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, IRBE TRAVEL ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par IRBE TRAVEL leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli IRBE TRAVEL pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu).

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – IRBE TRAVEL ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.5. Vitālu interešu aizsardzība – IRBE TRAVEL ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – IRBE TRAVEL ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot IRBE TRAVEL likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Kādiem nolūkiem IRBE TRAVEL apstrādās Klienta personas datus?

7.1. IRBE TRAVEL apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar IRBE TRAVEL spēkā esamības laikā:

7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.1.4. Klienta informēšanai par citu IRBE TRAVEL  pakalpojumiem;

7.2. IRBE TRAVEL apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta IRBE TRAVEL klientu statistisko datu apstrāde.

7.3. IRBE TRAVEL apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu IRBE TRAVEL iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. IRBE TRAVEL ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus  pakalpojumus;

7.4.2. IRBE TRAVEL tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus,  organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi? 

8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:

8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, IRBE TRAVEL var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to IRBE TRAVEL (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).

8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: IRBE TRAVEL veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3.punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to IRBE TRAVEL (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).

8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot IRBE TRAVEL rakstiski, aizpildot veidlapu IRBE TRAVEL ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@irbe.lv  kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā . Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.  

9. Kā IRBE TRAVEL iegūst Klienta personas datus?

9.1. IRBE TRAVEL iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

9.1.1. iegādājas un izmanto IRBE TRAVEL produktus vai pakalpojumus (IRBE TRAVEL ofisa vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);

9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no IRBE TRAVEL;

9.1.3. jautā IRBE TRAVEL plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar IRBE TRAVEL saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

9.1.5. apmeklē vai pārlūko IRBE TRAVEL mājaslapas;

9.2. IRBE TRAVEL var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis .

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks? 

10.1. IRBE TRAVEL apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un IRBE TRAVEL;

10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10.1.3. cik tas ir nepieciešams IRBE TRAVEL leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

11. Klienta personas datu koplietošana

11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, IRBE TRAVEL var kopīgot Klienta personas datus ar:

11.1.1. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;

11.1.2. parādu piedziņas aģentūrām,  kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

11.2. IRBE TRAVEL ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

11.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

11.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.

11.3. IRBE TRAVEL izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

11.4. IRBE TRAVEL patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem  tūrisma  operatoram vai aģentam – pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.

12. Kā IRBE TRAVEL aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus? 

12.1. IRBE TRAVEL nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, IRBE TRAVEL pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

12.2. IRBE TRAVEL rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas IRBE TRAVEL vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši IRBE TRAVEL deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

12.3. IRBE TRAVEL neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no IRBE TRAVEL, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā IRBE TRAVEL paziņos par to Klientam.

13. Kādas tiesības ir Klientam? 

13.1. Vērsties IRBE TRAVEL, lai saņemtu IRBE TRAVEL rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.

13.2. Labot visus IRBE TRAVEL rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas info@irbe.lv vai zvanot par tālruni 66116161 vai  IRBE TRAVEL ofisā.

13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no IRBE TRAVEL ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. IRBE TRAVEL nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).